fbpx

Copyright 2022 (c) Holistic Power

Created by Viral Code

Regulamin Serwisu Internetowego

Rozdział I. Informacje ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego: www.warsztaty.holisticpower.pl (dalej: „Serwis”), składania zamówienia na produkty dostępne w Serwisie, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 2

Zamówienia składane są  przez stronę internetową: www.warsztaty.holisticpower.pl do Sprzedającego, którym jest Edyta Baczewska – Michalak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „EASY POWER Edyta Baczewska – Michalak”, miejsc. Kolonia Brużyca, ul. Chabrowa, nr 9B, 95-070, NIP: 8481592595, REGON: 101584448

§ 3

Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż następujących Produktów, w tym Produktów wirtualnych (towarów oraz usług cyfrowych):
 1. E-book;
 2. Biletów na wydarzenia szkoleniowe stacjonarne odbywające się w oznaczonym dniu albo okresie, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których szczegółowe Regulaminy dostępne są na stronie internetowej Sprzedającego;
 3. Kursów online;

§ 4

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy. Koszt ten, o ile wystąpi, doliczany będzie podczas składania zamówienia.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzania nowych produktów do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Serwisie bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.
 3. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 5

Regulamin dotyczy zamówień, które są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia poza granicami kraju będą realizowane na podstawie odrębnych uzgodnień poczynionych między Sprzedawcą i Kupującym.

Rozdział II. Procedura składania i realizacji zamówień

§ 6

 1. W celu utworzenia konta dla Kupującego, Kupujący obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji na stronie www.warsztaty.holisticpower.pl
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia.
 3. W celu Rejestracji, Kupujący wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej opcji znajdującej się w formularzu.
 4. Podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji.

§ 7

 1. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Serwisu można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia przez Kupującego, który dokonał rejestracji, Kupujący dokonuje następujących czynności:
  1. zalogowanie się do Konta Kupującego przy użyciu wybranego przy Rejestracji adresu mailowego i hasła;
  2. dodanie wybranego Produktu do koszyka;
  3. po skompletowaniu całego Zamówienia – wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca/ sposobu doręczenia produktu ( o ile jest wymagane);
  5. wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę/dostarczenie produktu jeśli są inne niż podane przy rejestracji (o ile jest wymagane);
  6. złożenie w Serwisie zamówienia poprzez użycie przycisku zatwierdzającego zamówienie;
 3. W celu złożenia zamówienia, bez Rejestracji, Kupujący dokonuje następujących czynności:
  1. dodanie wybranego Produktu do koszyka;
  2. wskazanie adresu e-mail;
  3. po skompletowaniu całego Zamówienia – wybór rodzaju dostawy (o ile jest wymagane) i płatności;
  4. wybór miejsca/sposobu doręczenia produktu (o ile jest wymagane);
  5. wskazanie podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę/dostarczenie produktu (o ile jest wymagane);
  6. złożenie w Serwisie zamówienia poprzez użycie przycisku zatwierdzającego zamówienie;
 4. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy oraz w przypadku zakupu produktu „Bilet na wydarzenie szkoleniowe stacjonarne” także akceptuje Regulamin wydarzenia. Po złożeniu zamówienia, zgodnie z procedurą określoną w ust. 3 lub 4 powyżej, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w trakcie Rejestracji lub składania Zamówienia, potwierdzenie złożenia Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania zostaje zawarta Umowa.

§ 8

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 3 dni roboczych. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia środków pieniężnych na konto firmy EASY POWER Edyta Baczewska-Michalak o nr 03109027050000000136017562 lub w przypadku ustalenia innego sposobu zapłaty, po potwierdzeniu przez Serwis przyjęcia zamówienia. Zapłata powinna nastąpić w terminie do 2 dni roboczych.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
 3. W przypadku braku potwierdzenia zapłaty bądź wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo przystąpienie do realizacji złożonego Zamówienia, Sprzedający zastrzega prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. W przypadku braku potwierdzenia realizacji Zamówienia, czy też odpowiedzi na zadane mailowo pytanie – Sprzedający prosi o kontakt telefoniczny lub na adres e-mail: kontakt@holisticpower.pl

§ 9

 1. Kupujący może wybrać jedną z dostępnych form płatności:
  1. Przelew tradycyjny;
  2. Paybylink – Internetowy system płatności, który pełni rolę pośrednika pomiędzy poszczególnymi osobami a serwisami, sklepami internetowymi. Akceptacja kart Visa, MasterCard i innych, a także szybkich przelewów internetowych (takich jak mTransfer, iPko) oraz płatności i telefonem (BLIK).
 2. Realizacja zamówienia z formą płatności internetowej następuje po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 3. W przypadku Produktu wirtualnego produkt albo niezbędne dane do skorzystania z Produktu wirtualnego zostaną przesłane na wskazany adres e-mail – czas dostawy: do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy;
 4. W momencie gotowości Produktu do odbioru/wysłania, na adres poczty elektronicznej Kupującego przesyłana jest informacja o realizacji zamówienia i ewentualnie sposobie skorzystania z Produktu wirtualnego.
 5. W momencie doręczenia produktu Kupujący zobowiązany jest do jego zbadania pod względem zgodności z Zamówieniem.
 6. W zależności od wyboru Kupującego, dołącza do przesyłki z zamówionym produktem dokument księgowy potwierdzający dokonanie transakcji.
 7. W przypadku produktu „Bilet na wydarzenia szkoleniowe – stacjonarne” Kupujący otrzymuje na wskazany w zamówieniu adres e-mail potwierdzenie zapisu na wydarzenie wraz z Regulaminem wydarzenia, który dostępny jest również na stronie internetowej Sprzedającego.
 8. W przypadku produktu „Kurs online” Kupujący otrzymuje na wskazany w zamówieniu adres e-mail potwierdzenie zapisu na wydarzenie wraz z informacją co do sposobu skorzystania z Kursu.

Rozdział III. Dostępność produktu

§ 10

 1. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność produktu w magazynie lub w przypadku produktu warsztaty szkoleniowe – stacjonarne dostępność miejsc wolnych.
 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, klient jest informowany o tym drogą mailową i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji. Może to być anulowanie zamówienia, zrealizowanie niepełne bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego.

Rozdział IV. Prawo odstąpienia od umowy

§ 11

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi oraz do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, a także do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287; dalej jako „Ustawa”) Konsumentowi z zastrzeżeniem ust. 1 przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy. Ww. prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wejścia przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią w posiadanie produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego, tj. Edytę Baczewską – Michalak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „EASY POWER Edyta Baczewska – Michalak”, miejsc. Kolonia Brużyca, ul. Chabrowa, nr 9B, 95-070, NIP: 8481592595, REGON: 101584448 nr tel.: 504 110 133, adres e-mail: kontakt@holisticpower.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej: formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy o ile Produkt ten został do Kupującego fizycznie dostarczony. Produkt powinien zostać zwrócony na adres Sprzedającego. W przypadku Produktów wirtualnych dostarczonych elektronicznie nie ma konieczności ich odsyłania. Po otrzymaniu przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, Sprzedający dokona dezaktywacji Produktu wirtualnego zakupionego przez Kupującego, co uniemożliwi skorzystanie z usługi.
 6. Niezależnie od postanowień zawartych w pkt 5 powyżej w przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej (E-book) lub usługi cyfrowej (Kurs online), Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i ewentualnego udostępniania ich osobom trzecim.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Produktu, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów najtańszego sposobu dostawy. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.
 9. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  2. konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie.
 10. Postanowień pkt 1- 2 nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

Rozdział V. Rękojmia. Reklamacje

§ 12

 1. Zawarte w niniejszym rozdziale postanowienia dotyczące Konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).
 3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 4. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 3 lub 4, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 3 lub 4, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 7. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 11. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 12. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 13. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 8;
  2. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 9 oraz 10l
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 8-10 niniejszego Regulaminu;
  5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 15. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 16. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 18. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 19. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 13

 1. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 2. Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy.
 3. Sprzedawca informuje konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:
  1. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 4. Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez przedsiębiorcę zgodnie z pkt 3 przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez przedsiębiorcę.
 5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 2 lub 3, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 6. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 7. Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 8. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 10. Domniemania określone w pkt8 oraz 9 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których przedsiębiorca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
  2. konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z przedsiębiorcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 11. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 12. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.
 13. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 14. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 15. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 ustawy prawo konsumentów;
  2. przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4 ustawy prawo konsumentów;
  3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m ustawy prawo konsumentów;
  5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 17. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 18. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt przedsiębiorcy.
 19. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 20. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 22. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Przedsiębiorca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 23. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w pkt 22 nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta.
 24. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
 25. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt 22, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w pkt 26 orz 27 poniżej
 26. W sytuacji, o której mowa w pkt 29 konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w pkt 26 lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana
 27. Jeżeli przedsiębiorca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym nie stosuje się uprawnienia, o którym mowa w pkt 26.

Rozdział VI. Ochrona danych osobowych

§ 15

1. Szczegółowe zasady oraz informacje dot. ochrony danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej: www.warsztaty.holisticpower.pl.

Rozdział VII. Akcje promocyjne i upusty dla klientów

§ 16

Wszelkie upusty przyznawane grupom klientów bądź akcje promocyjne nie łączą się z innymi zniżkami i promocjami.

Rozdział VIII.  Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Serwisu. Podczas realizacji Zamówienia Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w szczególności akty prawne powołane w treści Regulaminu. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Kwestie sporne będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy dla pozwanego.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/odr/Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, przy czym ma ona zastosowanie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, w rozumieniu ww. rozporządzenia, zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/.