fbpx

Copyright 2022 (c) Holistic Power

Created by Viral Code

Polityka Prywatności i plików cookies

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe, a także w jakim celu wykorzystywane są pliki cookies. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1.Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Edyta Baczewska – Michalak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „EASY POWER Edyta Baczewska – Michalak”, miejsc. Kolonia Brużyca, ul. Chabrowa, nr 9B, 95-070, NIP: 8481592595, REGON: 101584448 (zwany dalej „Administratorem”).

Adres do korespondencji Administratora:

„EASY POWER Edyta Baczewska – Michalak”
miejsc. Kolonia Brużyca, ul. Chabrowa, nr 9B, 95-070

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

Administrator będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

 • wykonania i zapewnienia najwyższej jakości usług świadczonych przez Administratora w zakresie usług pozaszkolnych form edukacji oraz sprzedaży internetowej produktów oraz usług z tym związanych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej „RODO”);
 • realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami powszechnie obowiązującymi regulującymi kwestie podatkowe oraz rachunkowo-księgowe);
 • komunikacji (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • działań marketingowych i promocyjnych (podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które mogą być niezbędne do celów wskazanych w pkt 2 powyżej. Administrator będzie przetwarzać w szczególności:

 • dane, które Pan/Pani podaje podczas składania zamówienia, zawarcia umowy, czy też podczas uzupełnienia formularza kontaktowego, tj. w szczególności dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

W zawiązku z realizacją usług Państwa zebrane dane osobowe mogą być przez nas przekazane podmiotom zewnętrznym świadczącym naszej firmie usługi niezbędne do realizacji prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, w tym w szczególności:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionych na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym dla naszej firmy usługi z zakresu pomocy prawnej,
 • podmiotom współuczestniczącym w procesie realizacji usługi;
 • podmiotowi świadczącemu naszej firmie usługi z zakresu IT,
 • podmiotowi zapewniającemu techniczno-organizacyjne funkcjonowanie witryny internetowej,

Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o informację o podmiotach, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe.

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie Pana/Pani danych w celach marketingu bezpośredniego (przekazywanie informacji handlowych) Administrator może przekazać Pana/Pani dane osobowe także do podmiotów współpracujących w ramach usług z zakresu rozwoju osobistego i biznesowego.

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt lub umożliwić skorzystanie z usług Administratora.

Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;
 • sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;
 • usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administratora;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 • ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administrator są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.
 • przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić do Administratora o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie o Pana/Pani zastrzeżeniach.

W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem pod następującym adresem do doręczeń Administratora:

„EASY POWER Edyta Baczewska – Michalak”
miejsc. Kolonia Brużyca, ul. Chabrowa, nr 9B, 95-070

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Nasza strona internetowa warsztaty.holisticpower.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies stosowane są przede wszystkim w celu zapewnienia funkcjonalności strony. Dzięki nim możemy umożliwić korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, umożliwić „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., a także indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.

Strona wykorzystuje jednak pliki cookies także w celach statystycznych.

Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, tj. m.in. przez :

Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Pamiętaj jednak, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika w zakresie plików cookies mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.