fbpx

Copyright 2022 (c) Holistic Power

Created by Viral Code

REGULAMIN WYDARZENIA WARSZTATY STACJONARNE „POWRÓT DO SIEBIE”

§ 1

Warsztaty stacjonarne „Powrót do siebie” zwane będą w dalszej części regulaminu „Wydarzeniem”.

§ 2

§2 Organizatorem Wydarzenia jest Edyta Baczewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Easy Power Edyta Baczewska” miejsc. Kolonia Brużyca, ul. Chabrowa, nr 9B, 95-070, NIP: 8481592595, REGON: 101584448 (dalej: „Organizator”).

§ 3

Wydarzenie odbywać się będzie w dniach od 20.01.2023 r. do 22.01.2023 r. na terenie kompleksu hotelowego Columna Medica SPA, ul. Wakacyjna 8, 98-100 Łask (zwanym dalej „Obiektem”).

 

O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona do 30 uczestników, przy czym Organizator zastrzega, iż minimalna liczba uczestników wymagana do odbycia się Wydarzenia to 18 osób.

 

Warunkiem udziału w Wydarzeniu i pozostanie jego Uczestnikiem jest złożenie zgłoszenia za pośrednictwem:

 1. strony internetowej Organizatora, tj. warsztaty.holisticpower.pl zgodnie z Regulaminem Serwisu Organizatora;
 2. telefonicznie pod nr tel. 504 110 133 lub 536 361 111
 3. za pośrednictwem e-mail: e.baczewska@easy-power.pl lub kontakt@holisticpower.pl z dopiskiem „Warsztaty powrót do siebie”

oraz dokonanie zapłaty ceny, o której mowa w § 5 Regulaminu.

 

O przyjęciu zgłoszenia Organizator powiadamia Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Złożenie zamówienia i dokonanie zapłaty zaliczki na poczet ceny jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.

§ 4

Ramowy plan wydarzenia kształtuje się w sposób określony poniżej, przy czym Organizator zastrzega możliwość dokonania zmian w harmonogramie, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani.

 

Piątek 20.01.2023 r.:

 

15:00 – 18:00 przyjazd (czas na zabiegi dla chętnych, wymagana wcześniejsza rezerwacja w hotelu Columna Medica SPA)

18:00 przywitanie, omówienie programu

19:00 kolacja

20:00 medytacja uważności na ciało – Edyta Baczewska

 

Sobota 21.01.2023 r.:

 

8:00 – 9:00 śniadanie

9:30 – 10:30 poranny spacer z treningiem uważności – Edyta Baczewska

11:00 -12:00 trening obwodowy – Jacek Zborowski

12:15 – 13:00 stretching – Justyna Zborowska

14:00 obiad

15:30 – 18:00 warsztaty + medytacje w polu serca, tworzenie afirmacji – Edyta Baczewska

18:30 kolacja

20:00 koncert gongów/mis Paweł Klonowski

 

Niedziela 22.01.2023 r.:

 

8:00 -9:00 śniadanie

10:00 – 11:15 trening obwodowy + stretching – Justyna Zborowska

12:00 – 12:45 medytacja, ćwiczenia energetyczne – Edyta Baczewska

13:00 – 14:00 lunch

 

Uczestnicy powinni zaopatrzyć się na czas Wydarzenia w odzież sportową, która nie krępuje ruchów i umożliwia wykonywanie ćwiczeń fizycznych, obuwie sportowe, strój kąpielowy na basen, maty treningowe, koc.

§ 5

Udział w Wydarzeniu jest odpłatny. Płatność następuje poprzez:

 

 1. uiszczenie zapłaty przelewem w formie tradycyjnej na następujący nr rachunku bankowego 03 1090 2705 0000 0001 3601 7562 w Santander Bank z dopiskiem „Warsztaty powrót do siebie” + imię i nazwisko uczestnika lub
 2. za pośrednictwem Paybylink zgodnie z Regulaminem Serwisu Internetowego Organizatora.

 

Cena za udział w Wydarzeniu wynosi:

 

 • 1599 zł/os. – przy rezerwacji i wpłacie w wysokości 100 % ceny do 31.12.2022 r.
 • 1799 zł/os. – przy rezerwacji i wpłacie wysokości 100% ceny po 31.12.2022 r.

przy czym całość ceny Uczestnik zobowiązany jest uiścić najpóźniej do dnia 13.01.2023 r.

 

Cena obejmuje 2 noclegi w pokoju 2-os. w Obiekcie., pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), udział w warsztatach, koncert, dostęp do strefy wellness (basen, sauna, jacuzzi).

 

Zabiegi SPA w Obiekcie są dodatkowo płatne wg cennika Columna Medica SPA.

 

W przypadku chęci pobytu w pokoju 1-os. do ceny ustalonej zgodnie z ust. 2 powyżej obowiązuje dopłata w wysokości 110 zł/dobę.

 

Przy zakupie udziału w warsztatach do 31.12.2022 r. każdy z Uczestników otrzymuje dodatkowo:

 1. 1 trening personalny z Justyną Zborowską lub Jackiem Zborowskim (do wyboru);
 2. 1 sesja coachingu energetycznego „1:1” z Edytą Baczewską;

do wykorzystania w terminie uzgodnionym z Organizatorem.

 

Organizatorzy nie ponoszą kosztów dojazdu Uczestników na miejsce wydarzenia i/lub poszczególnych jego części.

§ 6

Wstęp na teren obiektu w związku z Wydarzeniem, odbywa się pod warunkiem dostosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz do bieżących poleceń obsługi wydawanych na podstawie powyższych regulacji.

 

Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Obiektu, w którym odbywa się wydarzenie.

 

Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia na bieżąco.

 

Uczestnik Wydarzenia, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Obiektu może zostać usunięty z terenu Wydarzenia lub z Obiektu.

 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za warunki noclegów i posiłki świadczone przez Obiekt, jednak dokładają starań, by zapewnić Uczestnikom możliwość noclegu w pokojach dla wybranej przez nich liczby osób.

 

Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i majątkową za wszelkie szkody wyrządzone innym Uczestnikom lub szkody poczynione przez niego w Obiekcie.

 

Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Wydarzeniu:

 

 1. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 2. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, przy czym ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy Organizatora;
 3. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo winny sposób stwarzającej zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa zdrowia lub życia uczestników Wydarzenia lub osób trzecich znajdujących się w Obiekcie.

 

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Jeżeli przepisy prawa obowiązujące w dniu wydarzenia narzucą na Organizatora obowiązek weryfikacji uczestników pod kątem stanu zdrowia i/lub zaszczepienia przeciw COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do ww. weryfikacji i wszelkich innych procedur narzuconych przez ustawodawcę, w tym do odmowy wstępu uczestnikowi na Wydarzenie, który nie będzie spełniać aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 7

 1. W przypadku konieczności przeniesienia wydarzenia przez Organizatora na inną datę, w szczególności ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne lub okoliczności związane z pandemią COVID-19 wszystkie zapisy na Wydarzenie przed zmianą daty zachowają ważność na nowy termin.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej osobom, które dokonały zapłaty ceny przed ogłoszeniem zmiany terminu, a które nie będą mogły uczestniczyć w Wydarzeniu w nowym terminie i poinformują o tym Organizatora co najmniej na 14 dni przed nowym terminem Wydarzenia, będzie przysługiwał zwrot wpłaconych środków.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną udostępnione publicznie na stronie internetowej warsztaty.holisticpower.pl/lub przesłane na adres mailowy podany podczas zapisu na Wydarzenie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.